Szövegértés fejlesztése kommunikációközpontú módszerekkel a meglévő olvasás-szövegértési hiányok azonosítása és kezelésük

A továbbképzés célja:

A képzés célja, hogy a résztvevők olyan eljárásokat sajátítsanak el, amelyek segítségével képesek lesznek feltérképezni tanítványaik szövegértési-szövegalkotási problémáit, azok típusát, mértékét, valamint képessé váljanak egyéni fejlesztési tervvel, szövégértést-szövegalkotást támogató módszerekkel az adott deficitek kiküszöbölésére.

A továbbképzés rövid tartalma:

A képzés során a résztvevők megismerik a szövegértési nehézségek vagy olvasni nem tudás okait és hátterét. Feltérképezik, hogyan befolyásolja az információk, benne a képi információk megjelenésének megnövekedett mennyisége és sebessége a szövegfeldolgozást. Megvizsgálják továbbá a szövegértési-szövegalkotási problémák típusait, azonosításuk módját és orvoslásuk néhány lehetőségét. Helyet kap a képzésben a számítógép-használat, mint olyan eszköz, ami motiváló hatásánál fogva a hagyományostól eltérően és hatékonyabban segítheti a gyerekek feladatmegoldását. Ezen belül is a célzottan szövegfeldolgozást segítő, interaktív multimédiás programokból, tanórai alkalmazásukból kaphatnak ízelítőt a résztvevők.

Képzés kódja: PED-NAT-001

Továbbképzés óraszáma: 30 óra

Továbbképzés célcsoportja: tanító, tanár

Időpontok: nincs időpont megadva


Jelentkezem»

E-mail Megosztás

Ugrás a lap tetejére ▲

A környezettudatosságra nevelés játékos alkalmazása az oktatásában az általános iskolában tanítók számára

A továbbképzés célja:

A képzés célja, hogy a résztvevők megismerjék a különböző műveltségi területekben rejlő környezettudatosságra nevelési lehetőségeket, a környezettudatos játékok sokrétű alkalmazási lehetőségeit, valamint a játékban rejlő ismeretátadási és szemléltetési lehetőségeket.

A továbbképzés rövid tartalma:

A képzés elméleti részében a szükséges alapismeretek kerülnek áttekintésre, mint a környezeti nevelés, környezettudatosság, megújuló energiaforrás, fenntartható életmód. A résztvevők megismerik a környezeti nevelés, környezetismeret elsajátításának formáját, mint a környezettudatosságra nevelés alapját. A gyakorlati részben a NAT műveltségi területei szerint ismerik meg a résztvevők a környezettudatos életmód elsajátításának játékos módszereit. A képzés tematikája: - A környezetismerettől a környezettudatos életmód elsajátításáig. - Környezettudatosság a NAT szerinti műveltségi területeken: Magyar nyelv és irodalom Honismeret Ember és társadalom Földünk-környezetünk Ember és természet Életvitel-gyakorlat

Képzés kódja: PED-NAT-006

Továbbképzés óraszáma: 30 óra

Továbbképzés célcsoportja: tanító, tanár

Időpontok: nincs időpont megadva


Jelentkezem»

E-mail Megosztás

Ugrás a lap tetejére ▲

Családpedagógiai képzés, avagy a pedagógus szerepe a család működésének segítésében

A továbbképzés célja:

A továbbképzés célja, hogy a résztvevők olyan elméleti ismereteket és saját élményen alapuló tapasztalatokat szerezzenek, amely segít mélyebben megérteni a családot mint rendszert, annak értékeit, lehetséges problémáit és a beavatkozási lehetőségeket.

A továbbképzés rövid tartalma:

A résztvevők a képzés során megismerik a családi működési problémákat, veszélyforrásait és megtanulják felismerni a működés zavarainak tüneteit. Olyan eszközöket kapnak a kezükbe, melyekkel a különböző korosztályoknál hatékonyan felismerhetik az esetleges problémákat, melyek a családi működésből fakadhatnak. Különböző gyakorlatok és elméleti blokkok keretein belül a résztvevők érzékenyítése folyik, hogy saját élményen keresztül képesek legyenek hatékonyabban rálátni mások problémáira, ezáltal fokozott megértésükre.

Képzés kódja: PED-NAT-008

Továbbképzés óraszáma: 30 óra

Továbbképzés célcsoportja: tanító, tanár, óvodapedagógus

Időpontok: nincs időpont megadva


Jelentkezem»

E-mail Megosztás

Ugrás a lap tetejére ▲

A reális énkép tudatos kialakításának módszerei a pályaorientáció segítésében

A továbbképzés célja:

A képzés célja, hogy a pedagógusok saját élményen keresztül ismerjék meg és sajátítsák el a pályaorientáció személyiség-lélektani alapelemeit, köztük a tudatos, reális énkép kialakításának módszereit. Így kapnak mintát arra, hogyan segítsék a gyakorlatban - nem csak a pályaorientáció tantárgy keretében - diákjaik pályaválasztási folyamatát.

A továbbképzés rövid tartalma:

A képzés során a résztvevők megismerkednek a pályaválasztási döntési lehetőségek mérlegelésével azzal, hogy a pályaválasztási dokumentumok (pályaismeret, OKJ és SZVK) rendszerét megismerik és használni tudják, valamint a pályalélektan alapvető elemeiben gyakorlati jártasságot szereznek, és a tanulók reális önismeretének kialakulását segítő - osztályteremben és azon kívüli - foglalkozásokat saját élményen keresztül interiorizálhatják. A foglalkozásokra a kooperatív tanulásszervezés, a tanulóközpontú tevékenység a jellemző.

Képzés kódja: PED-NAT-009

Továbbképzés óraszáma: 30 óra

Továbbképzés célcsoportja: tanító, tanár

Időpontok: nincs időpont megadva


Jelentkezem»

E-mail Megosztás

Ugrás a lap tetejére ▲

Pénzügyi kultúra és gazdálkodás a mindennapokban középiskolások részére

A továbbképzés célja:

A továbbképzés célja, hogy a résztvevők megismerkedjenek a pénzügyi kultúra és gazdálkodás oktatásának sajátosságaival, szakmódszertanával, megtalálják azokat a tananyagelemeket, amelyeket beemelhetnek és beépíthetnek saját tantárgyuk oktatásába, illetve elsajátítsák a komplex projekt óratervezésének mikéntjét.

A továbbképzés rövid tartalma:

Arésztvevők megismerkednek a gazdálkodási és pénzügyi témakörhöz tartozó, valamint a projektalapú tervezéshez szükséges alap-fogalmakkal, személyi és tárgyi feltételekkel, valamint a tervezés jogi lehetőségeivel. A tanulásszervezési keretek témakörben a tantárgyba sorolással, az interdiszciplináris szemlélettel, a szakaszos tanítás-tanulásszervezéssel, az egyes tantárgyak időkeretével és a tantárgyi rendszerben elfoglalt helyével foglalkoznak a résztvevők. A projektalapú tervezés előnyeiről, nehézségeiről, és a problémák megoldási lehetőségeiről szól a következő tematikus egység. A képzést egy módszertani blokk zárja, amelyben a szakaszosan tervezett tanítás által igényelt módszereket, eljárásokat, technikákat tekintik át a résztvevők, beleértve az ellenőrzés-értékelés sajátosságait is.

Képzés kódja: PED-NAT-014

Továbbképzés óraszáma: 30 óra

Továbbképzés célcsoportja: tanító, tanár

Időpontok: nincs időpont megadva


Jelentkezem»

E-mail Megosztás

Ugrás a lap tetejére ▲

Művészetek, és a vizualitás személyiségfejlesztő hatása óvodás, és kisiskolás korban

A továbbképzés célja:

A program célja, hogy megismertesse a résztvevőkkel a különböző művészeti ágak és a vizuális kultúra oktatásában rejlő személyiségfejlesztő módszereket. Továbbá a különböző saját élményű gyakorlatok segítségével globális szemlélet közvetítsen a pedagógusok számára, hogy egy-egy téma megragadásával a tantárgyak közötti átjárhatóságot is megtapasztalják.

A továbbképzés rövid tartalma:

A képzés alkalmával a kerettantervi és csoportfoglalkozások lehetőségének figyelembe vételével az óvodában és az általános iskola 1-4. évfolyamában a rajz és vizuális kultúra, művészeti nevelés, környezetismeret, olvasás, szövegértés, valamint a technika tantárgyak bevonásának bemutatására kerül sor. A képzés lehetőséget kíván teremteni a művészeti és vizuális nevelés élményszerű és projekt alapú tanításának megtapasztalására, az alkotási folyamatban csoport-, osztályközösség-építő lehetőségek felismerésére, alkalmazására. Segítséget kíván nyújtani és bemutatni az interaktív oktatási segédanyagok, szemléltetőeszközök alkalmazási módjait a különféle tanórai, csoportfoglalkozási folyamatokban.

Képzés kódja: PED-NAT-018

Továbbképzés óraszáma: 30 óra

Továbbképzés célcsoportja: óvodapedagógus, tanító

Időpontok: nincs időpont megadva


Jelentkezem»

E-mail Megosztás

Ugrás a lap tetejére ▲

KapcsolatfelvételCaptcha

Küldés»

Térkép

© 2009 EDUWEB MULTIMÉDIA Zrt.
info@eduweb.hu

Minden jog fenntartva.
Felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám:
01-0200-04
Intézményakkreditációs lajstromszám:
AL-2646
Web: City Media Group