Tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazása a sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében-oktatásában

A továbbképzés célja:

A képzés célja, hogy a résztvevők megismerkedjenek a tevékenységközpontú pedagógiák eszköztárával, elemeivel, és azt építsék be mindennapi gyakorlatukba, ezzel segítve az együttnevelést.

A továbbképzés rövid tartalma:

A képzésen résztvevők megismerik a tevékenységközpontú pedagógiák főbb elveit, eszközrendszerét. Mivel a sajátos nevelési igényű gyermekek inkluzív nevelése az iskolai osztályokban feltételezi a pedagógus attitűdjének változását, szükséges, hogy a résztvevők saját élményű tapasztalaton keresztül át is élik a bemutatott tanulásszervezési módok használhatóságát. A megváltozott pedagóguskompetenciák értelmezése tevékenységeken keresztül valósul meg. A továbbképzés során önfejlesztő, reflektív személyiségfejlesztés történik, amely által a jelenlévő képes az önreflexióra. Specialitása még a játékok alkalmazása, melyek közül mindegyiknek fontos szerepe van a továbbképzésen (csoportépítés, identitásfejlesztés).

Képzés kódja: PED-SNI-004

Továbbképzés óraszáma: 30 óra

Továbbképzés célcsoportja: tanító, tanár

Időpontok: nincs időpont megadva


Jelentkezem»

E-mail Megosztás

Ugrás a lap tetejére ▲

Multikulturális tartalmak és interkulturális nevelés: a szervezeti kultúra és környezet átalakítása a gyermekek egyenlő lehetőségeinek és aktív részvételének biztosítására a közoktatási intézményekben

A továbbképzés célja:

A képzés célja az interkulturális nevelés-oktatás főbb jellemzőinek megismerése, a családi kultúra/családi szocializáció megismeréséhez szükséges szempontok elsajátítása, valamint az önreflexiós készségek gyarapítása, a saját kulturális örökség és a társadalmi előítéletek tudatosítása, a kisebbségi csoportokkal kapcsolatos pozitív attitűdök megerősítése.

A továbbképzés rövid tartalma:

A képzési program mintát ad a pedagógus saját nevelési, oktatási gyakorlatában is alkalmazható változatos módszerekre és eszközökre is. A képzés főbb témái: 1. Identitás és kultúra, multikulturális alapismeretek. 2. Többség és kisebbség: társadalmi előnyök és hátrányok rendszere és hatása az iskolai pályafutásra. 3. Konfliktusok és konfliktuskezelés. 4. Multikulturális társadalom. 5. Multi- és interkulturális pedagógiai stratégiák.

Képzés kódja: PED-SNI-007

Továbbképzés óraszáma: 30 óra

Továbbképzés célcsoportja: tanító, tanár, óvodapedagógus

Időpontok: nincs időpont megadva


Jelentkezem»

E-mail Megosztás

Ugrás a lap tetejére ▲

Az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése a hátrányos helyzetű gyermekek integrációja érdekében

A továbbképzés célja:

A képzés célja olyan konkrét tartalmi és módszertani segítség nyújtása a pedagógusoknak, amellyel zökkenőmentesebbé tehetik a gyermekek iskolába történő beilleszkedését, az iskolai tevékenységek megkezdését.

A továbbképzés rövid tartalma:

A továbbképzésen a kompetenciakibontakoztatás korszerű elméleteivel ismerkedhetnek meg a résztvevők, amely során a kognitív, szociális és érzelmi kompetencia kérdéseiről esik szó. A program hangsúlyt helyez a nyelvi fejlődés, az anyanyelvi nevelés kérdéseire, és foglalkozik a kétnyelvűség, nyelvi hátrány témakörével is. Az óvoda-iskola átmenet időszakában kiemelt jelentőséget kapnak a különböző diagnosztikai eljárások, iskolai alkalmasság vizsgálatok. A programban kiemelt figyelmet kapnak az óvoda-iskola átmenet társadalmi összefüggései. A pedagógustól eltérő kultúrájú, szocio-ökonómiai státusú családokkal kialakítható viszonyhoz a résztvevők konkrét javaslatokat kapnak, ugyanakkor megismerkedhetnek a különbségekből adódó nehézségek magyarázataival.

Képzés kódja: PED-SNI-009

Továbbképzés óraszáma: 30 óra

Továbbképzés célcsoportja: óvodapedagógus

Időpontok: nincs időpont megadva


Jelentkezem»

E-mail Megosztás

Ugrás a lap tetejére ▲

A pedagógusok felkészítése a tanulók érzékenyítésére a sajátos nevelést (SNI) és különleges bánásmódot igénylő társaik különbözőségének elfogadására, kezelésére. Felkészítés az önkéntes feladatvállalás szervezésére

A továbbképzés célja:

A továbbképzés célja, hogy a résztvevők megismerjék a sajátos nevelési igényű, valamint a különleges bánásmódot igénylő tanulók körét, érzékennyé váljanak problémáikra, megismerjék az iskolai nevelésükkel kapcsolatos törvényi hátteret, a törvények alkalmazásának lehetőségeit. ovábbi cél, hogy a pedagógusok gyakorlati tapasztalatot szerezzenek az egyénre szabott fejlesztő módszerek, programok tervezésében és szervezésében.

A továbbképzés rövid tartalma:

A program főbb témái: törvényi háttér, érzékenyítés, szituációs gyakorlatok alapján az ismeretek rendszerezése, szervezési készség fejlesztése, önkéntes program kidolgozása. A módszerek, munkaformák között dominál a kooperatív technikán alapuló 4-5 fős kiscsoportban végzett munka, a nagycsoportos megbeszélés beszélgetőkörben. A munka során a résztvevők saját élményű tapasztalatokat szereznek az akadályozottságról, szimulációs eszközök segítségével.

Képzés kódja: PED-SNI-010

Továbbképzés óraszáma: 30 óra

Továbbképzés célcsoportja: tanító, tanár

Időpontok: nincs időpont megadva


Jelentkezem»

E-mail Megosztás

Ugrás a lap tetejére ▲

A differenciálás megvalósításának lehetőségei a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók integrált oktatásában

A továbbképzés célja:

A résztvevők ismerkedjenek meg a családpedagógia

A továbbképzés rövid tartalma:

A képzés főbb témái a gyermekek közti különbségek felismerése, a másság megismerése az integráló és inkluzív intézményben, az egyéni képességekhez igazodó differenciált tervezés, valamint az árnyalt, egyénre szabott értékelés módszertana. A képzés specialitása, hogy kimondottan gyakorlati ismereteket nyújt a résztvevőknek az együttnevelés szervezési és tartalmi megoldásaihoz. Lehetőséget biztosít egyéni fejlesztési terv összeállítására a sajátos nevelési igényű gyermekek számára.

Képzés kódja: PED-SNI-011

Továbbképzés óraszáma: 30 óra

Továbbképzés célcsoportja: tanító, tanár

Időpontok: nincs időpont megadva


Jelentkezem»

E-mail Megosztás

Ugrás a lap tetejére ▲

A projektpedagógia alkalmazása a sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében-oktatásában

A továbbképzés célja:

A képzés célja, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkozó pedagógusok számára olyan módszertani, gyakorlati ismeretek adjon át, melyek segítik őket abban, hogy az iskola valóban inkluzív színtere legyen a gyermekek fejlesztésének.

A továbbképzés rövid tartalma:

A képzésfőbb témáit képezi a sajátos nevelési igényű gyermekek jellemzőinek , az integrált nevelést szabályozó törvényi háttér és az alapfogalmak megismerése. A különböző tanulásszervezési módok összehasonlítását követően a résztvevők megismerik a projekt történeti előzményeit, a pedagógiai projekt típusait, a módszer kritériumait, a projektkészítés lépéseit, a portfóliót a projektmódszer megvalósítása során. Ezt követően a gyakorlatban ismerik meg a projekt és a portfólió készítését. Az egységek feldolgozása gyakorlatorientált. A továbbképzés épít a résztvevők előzetes ismereteire, pedagógiai tapasztalataira, aktivitására. Az elméleti egységek a kooperatív módszerek alkalmazásával kerülnek feldolgozásra.

Képzés kódja: PED-SNI-012

Továbbképzés óraszáma: 30 óra

Továbbképzés célcsoportja: tanító, tanár

Időpontok: nincs időpont megadva


Jelentkezem»

E-mail Megosztás

Ugrás a lap tetejére ▲

Habilitációs és rehabilitációs tevékenységek alkalmazása a sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében-oktatásában

A továbbképzés célja:

A képzés célja, hogy a résztvevők ismerjék fel a különböző szakemberek együttmunkálkodásának lehetőségeit és felelősségét a sajátos nevelési igényű tanulók integrálódása érdekében. Növekedjen problémaérzékenységük, és törekedjenek a kooperatív együttműködésre, a kreatív segítségnyújtásra a sajátos nevelési igényű tanulók habilitációja, rehabilitációja érdekében.

A továbbképzés rövid tartalma:

A képzés fő irányvonalai, melyek a szemléletváltást, és a befogadó pedagógiai gyakorlat kialakítását elősegítik: - A hatályos Közoktatási törvény által kínált lehetőségek megismerése a habilitáció-rehabilitáció területén. - Az inkluzív iskola jellemzőinek számbavétele. - Pedagógiai megfigyelések – a tanítói, tanári kompetenciáinak erősítése. - Együttműködés a sajátos nevelési igényű tanulókkal foglalkozó és erre képzett szakemberek között. - Foglalkozási terv és a sérüléstípusnak megfelelő egyéni fejlesztési terv kidolgozása. A képzés munkamódszere a csoportos, páros és egyéni munka, tréning jellegű szervezési formában.

Képzés kódja: PED-SNI-016

Továbbképzés óraszáma: 30 óra

Továbbképzés célcsoportja: tanító, tanár

Időpontok: nincs időpont megadva


Jelentkezem»

E-mail Megosztás

Ugrás a lap tetejére ▲

KapcsolatfelvételCaptcha

Küldés»

Térkép

© 2009 EDUWEB MULTIMÉDIA Zrt.
info@eduweb.hu

Minden jog fenntartva.
Felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám:
01-0200-04
Intézményakkreditációs lajstromszám:
AL-2646
Web: City Media Group